Górnictwo polskie. Strategiczne wyzwania

Jan Staniłko, Maciej Tomecki & Krzysztof Wiśniewski

Przeczytaj raport

KIM JESTEŚMY

IDEA

Think tank łączący w sobie cele naukowe, konsultingowe i społeczno-polityczne, jest instytucją apartyjna, ale aktywną politycznie. Formułujemy strategiczny głos środowiska przemysłowego (przede wszystkim polskich firm), kształtujący opinie decydentów.

Centrum szerokiej i głębokiej wiedzy o polskim przemyśle (tj. przetwórstwie, energetyce i górnictwie)

Zasób kompetencji doradczych, na które istnieje zapotrzebowanie w przemyśle

Ośrodek tworzenia rozwiązań skomplikowanych problemów sektorowych lub poszczególnych firm

w

Forum debaty publicznej oraz środowiskowej, kształtującej rozwiązania regulacyjne

MISJA

Kształtowanie polityki przemysłowej Polski

Budowa innowacyjnego przemysłu 4.0 w Polsce.

Promocja i wsparcie powstania samorządu przemysłowego.

Budowa struktury komunikacyjnej, która pozwoli polskim firmom stawiać zadania państwu a państwu wyrażać oczekiwania wobec firm.

DLACZEGO POWSTALIŚMY?

1

Dlatego że trzeba badać i opisywać polski przemysł, aby znać i rozumieć jego problemy.

W polskim życiu gospodarczym i debacie publicznej nieobecna jest instytucja analityczna badająca i dogłębnie rozumiejąca problemy polskiego przemysłu. Rozliczne krajowe i branżowe stowarzyszenia pracodawców cierpią na rozdrobnienie, rozmycie misji i szczupłość zasobów. Duże firmy konsultingowe – czy to wyspecjalizowane w doradztwie strategicznym, czy doradztwie podatkowym –zajmują się przede wszystkim sprzedawaniem schematów opracowanych poza Polską i obsługa zagranicznych firm. Nie mają dogłębnej wiedzy o polskich uwarunkowaniach, ani szerszych relacji z polskim firmami, a przy tym usługi świadczone przez nie są bardzo drogie. Nie istnieje również żaden znaczący ośrodek naukowy – akademicki lub think tank, który badałby przemysł. Tę lukę wypełni Instytutu Studiów Przemysłowych.

2

Dlatego że trzeba zawiązywać więzi pomiędzy największymi polskimi firmami (i ich właścicielami), a także pracować nad zakorzenieniem firm zachodnich w polskiej gospodarce.

W procesie transformacji ukształtował się szereg trudnych do przełamania i niezdrowych dogmatów na temat wzajemnych kooperacji firm krajowych, polskich z zagranicznymi oraz ich zbiorowego oddziaływania na decyzje sektora publicznego. Większość polskich firm prywatnych nie wierzy w zdolność wpływu na otoczenie i przyjmuje bardzo indywidualne strategie rozwoju. Ten stan na obecnym etapie rozwoju jest już bardzo szkodliwy i coraz większa liczba osób uświadamia sobie to jako problem. Potrzebny jest jednak katalizator kooperacji i te rolę pełnić będzie Instytut Studiów Przemysłowych.

3

Potrzeba cierpliwego, kompetentnego i skutecznego nacisku przedsiębiorstw na państwową politykę gospodarczą i regulacyjną.

Państwo często nie umie prowadzić skutecznego dialogu z podmiotami gospodarczymi bojąc się posądzenia o korupcję, nie uwzględnia interesów firm tworząc regulacje w pośpiechu lub po prostu nie posiada rozwiniętych kanałów komunikacji. Potrzebny jest zatem aktor, który stale monitoruje i kształtuje proces artykułowania polityki gospodarczej państwa. Aktor ten musi działać wyprzedająco, formułując założenia regulacyjne i ambitne cele rozwojowe, zanim staną one na agendzie publicznej. Szczególną rolę pełnić tu powinna stała współpraca z Narodową Radą Rozwoju przy Prezydencie RP. Takim aktywnym i sprawczym aktorem będzie Instytut Studiów Przemysłowych.

4

Polskie firmy przemysłowe potrzebują skrojonych na swoją miarę usług konsultingowych, szkoleniowych, forów wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Taką platformą będzie Instytut Studiów Przemysłowych.

KONTAKT

1 + 12 =

Chcesz nawiązać współpracę?

Polskie firmy przemysłowe potrzebują skrojonych na swoją miarę usług konsultingowych, szkoleniowych, forów wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Napisz, korzystając z formularza.